Barteld 292 1981 Stb.
Pyt 325 1988 Stb.
Clazien 1982 Ster
Gjalt 426 2002 Stb/Sport.
Lucas 324 1986 Stb.
Magriet C 1996 Model
Godiva 1984 Ster/Pref.*7
Omer 493 2012 Stb.
Doeke 287 1982 Stb
Karst 362 1995 Stb.
Romkje 1989 Ster/Pref.*6
Zandra fan Bartlehiem 1999 Ster/Pref.*6
Naen 1976 Stb./Pref.
Idske fan ‘e Efterwei 1985 Ster/Pref.*7
Tjallie 1979 Ster
Jeske T. fan ´e Boppelannen 2019 Ster
Frans 289 1983 Stb.
Melle 311 1987 Stb/Sport
Woltje 1980 Ster/Pref.*4
Fabe 348 1993 Stb./Sport/Pref.
Romke 234 1966 Stb.
Kee 1986 Ster
Hilja 1973 Ster
Els F.T. 2001 Kroon/Sport/Pref.*11/Prest*6.
Jochem 259 1974 Stb./Sport/Pref.
Feitse 293 1983 Stb./Pref.
Lysebet 1975 Ster/Pref.*8
Olcha 1988 Model/Pref*6/Prest.
Naen 264 1976 Stb./Pref.
Daphne  1982 Ster/Pref.*8/Prest.
Namke 1964 Model/Pref.*8